czwartek, 18 maja 2023

Lepiej późno niż wcale - GUGiK podejmuje temat kontroli danych EGiB

   W dniu 16 sierpnia 2022r. opublikowałem pierwszy wykaz błędów w identyfikatorach działek ewidencyjnych. Błędy z różnym nasileniem występowały w 133 powiatach. Publikacja błędów spotkała się w większości z pozytywnym odzewem powiatów, skutkującym w licznych przypadkach bardzo szybką poprawą wielu błędów. W pozostałych przypadkach Starostowie powiatów dostali stosowne wnioski o poprawę błędów. Wszystko szło w miarę szybko, ale tylko do końca roku 2022, ponieważ potem liczba powiatów z błędami zatrzymała się na liczbie ok. 50 i już nie było zadowalającego tempa poprawiania danych. Obecnie pozostało jeszcze 44 powiaty z błędami. Dotyczy to także drugiej kontroli związanej z geometrią działek, w której pozostało 42 powiaty z błędami.

     O wynikach przeprowadzanych kontroli informowałem i informuję na bieżąco odpowiednich Geodetów Powiatowych, Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Głównego Geodetę Kraju. Ponieważ działania okazały się nieskuteczne i jako obywatel wyczerpałem możliwości działania, więc próbowałem zaangażować w sprawę Ministerstwo Rozwoju i Technologi, co przedstawiam chronologicznie:
 1. W sprawie skuteczniejszych działań interweniowałem 27 grudnia 2022 r. u Ministra Rozwoju i Technologii Pana Waldemara Budy.
 2. Już 29 grudnia otrzymałem pismo z  informacją, że moje wystąpienie zostało skierowane do Pani p.o. GGK Alicji Kulki z prośba o "podjęcie stosownych działań w celu doprowadzenia do poprawy przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej ewentualnych nieprawidłowości".
 3. Zamiast działań Pani p.o. GGK przysłała 13 stycznia 2023 r. do mojej wiadomości pismo wraz z załącznikiem, będące wymijającą odpowiedzią do Pana Ministra.
 4. W związku z faktem, że przez 2 miesiące nie podjęte zostały żadne działania, więc 24 lutego 2023 r. skierowałem do Pana Ministra Waldemara Budy kolejne pismo z prośbą o podjęcie bardziej skutecznych działań motywujących Służbę Geodezyjną i Kartograficzną w przedmiocie poprawy zdiagnozowanych i wskazanych poniżej błędów.
 5. W dniu 8 marca 2023 r. uzyskałem odpowiedź, że moje pismo Ministerstwo Rozwoju i Technologii przekazało do p.o. GGK z prośbą o "szczegółowe przeanalizowanie zgłoszonych problemów oraz o poinformowanie Zainteresowanego, z kopią do wiadomości Ministerstwa Rozwoju i Technologii, o podjętych lub planowanych działaniach w przedmiotowej sprawie"
 6. W dniu 24 marca 2023 r. otrzymałem odpowiedź, z GUGiK, ale dalej nie wynika z niej aby Pani p.o. GGK miała poważnie zająć się  sygnalizowanym tematem, a  ostatni fragment pisma: „podstawie obowiązujących przepisów prawa nie posiada legitymacji do wyciągania konsekwencji czy nakładania kar w stosunku do organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków, który nie realizuje lub realizuje niewłaściwie przypisane mu zadania„ świadczy dodatkowo o braku odpowiedniej współpracy GUGiK z powiatami, gdyż to nie w karaniu i wyciąganiu konsekwencji jest istota sprawy, a w odpowiednim motywowaniu i wspieraniu powiatów, a mówię to jako osoba, która przez prawie 4 lata taką współpracę realizowała i osiągnęliśmy wspólnie wiele bardzo dobrych efektów, z których korzysta środowisko geodezyjne, obywatele i instytucje. Dodatkowo z analizy błędów wynika, że nie wszystkie błędy są winą powiatów, bo są również takie, które wynikają z braku działań GUGiK dotyczących aktualizacji granic obrębów ewidencyjnych w rejestrze PRG.
 7.  W związku z powyższym 6 kwietnia 2023 r. postanowiłem o ciągłym informowaniu Ministra Rozwoju i Technologii o istniejących problemach, aż do ich ostatecznego rozwiązania, gdyż sprawna ewidencja gruntów i budynków jest podstawą dla innych rejestrów niezbędnych do sprawnego funkcjonowania państwa.  Do chwili publikacji niniejszego posta odpowiedzi nie otrzymałem, a zgodnie z zapowiedzią przygotowuję kolejne pismo z wykazem błędów, a tych niestety nie ubywa.
 8. Zgodnie z zapowiedzią 17 kwietnia 2023 r. przekazałem do Pana Ministra Waldemara Budy aktualny raport o stanie błędów w ewidencji gruntów i budynków oraz szczegółowy opis sytuacji powiaty myślenickiego, aby spróbował pomóc nadzorowanej przez siebie Pani p.o. GGK rozwiązać zaistniały w nim problem. Nie wiem co pomogło, czy pismo do Ministra, publikacja na blogu, czy działania geoforum.pl, ale w rezultacie 29 kwietnia 2023 r. błąd został usunięty po ponad 6-cio miesięcznym zmaganiu.
 9. Następnie 2 maja 2023 r. przekazałem do Pana Ministra Waldemara Budy aktualny raport o stanie błędów w ewidencji gruntów i budynków oraz szczegółowy opis sytuacji powiaty sochaczewskiego, aby spróbował pomóc nadzorowanej przez siebie Pani p.o. GGK rozwiązać zaistniały w nim problem. Jak dotąd odpowiedzi na obydwa pisma nie otrzymałem, a błąd w powiecie sochaczewskim dalej istnieje
 10. W dniu 9 maja 2023 r otrzymałem odpowiedź na pisma z 6 i 17 kwietnia 2023 r, że przekazano je do GUGiK.
 11. W dniu 18 maja 2023 r. otrzymałem z GUGiK uzupełnienie do odpowiedzi MRiT z 9 maja 2023 r., w którym napisano, że: "Zespół GUGiK wykonał analizę jakości danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) udostępnionych przez starostwa powiatowe za pomocą usługi WFS oraz zgodności danych z rejestrem PRG. Wstępne wyniki analizy zostały przekazane jednostkom samorządu terytorialnego odpowiedzialnym za prowadzenie EGiB. Analizy te będą wykonywane w sposób cykliczny."
 
 
 
  Cieszę się więc, że w końcu udało się zaangażować GUGiK do monitorowania jakości danych EGiB, bo wyjdzie to wszystkim na korzyść. Do zastosowanych przez GUGIK analiz mam jedną podstawową uwagę, że kontrola obejmuje zbyt wiele tematów jednocześnie, zamiast rozpocząć od problemów najważniejszych i potem dochodzić do szczegółów. Czekam więc z niecierpliwością na publikacje efektów tych kontroli i mam nadzieję, że w związku z powyższym znikną także te problemy, które monitoruje i sygnalizuję od 16 sierpnia 2022r.  

 
      
 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

W załączeniu komentarz do bloga Waldemar Izdebski